top of page

Sales Conditions

1. Inlassen clausule betreffende de ondersteuning per telefoon/e-mail: “Naar gelang de keuze van het Social Media Pakket, zal de klant ondersteuning per mail en/of via telefoon genieten. GetSocial is niet gebonden aan een opleveringstermijn. Eventuele afgesproken leveringsdata worden slechts als aanwijzing opgegeven en zijn niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant in ieder geval geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op de ontbinding van de overeenkomst. De ondersteuning zal enkel worden aangeboden tijdens de kantooruren, zijnde van 09u00 t.e.m. 18u00 en niet op zon- en feestdagen. Telefonische ondersteuning wordt zo snel als mogelijk aangeboden, er is evenwel geen garantie op onmiddellijke ondersteuning.

2. GetSocial behoudt zich het recht voor om bij bepaalde vragen van de klant een speciaal tarief aan te rekenen indien blijkt dat de vragen te diepgaand of intensief zijn. Het desgevallend aanrekenen van deze tarieven wordt steeds op voorhand gecommuniceerd door GetSocial. In geval van overschrijding van de aangeboden minuten van het gekozen pakket, wordt een tarief aangerekend van € 0,75 per minuut. Minuten die niet worden opgebruikt, kunnen onder geen beding worden overgezet naar een volgende maand”

3. GetSocial verbindt er zich toe om alle diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties zijn een middelenverbintenis. GetSocial is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde informatie van de klant. GetSocial kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet plaatsen van geplande berichten door technische problemen, overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. GetSocial is in geen geval aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van de beperkingen die eigen zijn aan social media of ten gevolge van enige fout of nalatigheid van GetSocial of zijn aangestelde.

4.  Naargelang de keuze van het Social Media Pakket heeft de klant recht op x-aantal berichten via de bepaalde social media kanalen zoals Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest. Een bericht wordt geteld per kanaal. Zo zal bijvoorbeeld 1 bericht die wordt verspreid via 4 kanalen worden beschouwd als 4 afzonderlijke berichten.

5.  De verschillende Social Media Pakketten worden steeds aangeboden exclusief de Social Media Core en de Social Media Campaign.

6. Overeenkomsten betreffende social media pakketten worden steeds aangegaan voor een duur van 6 maanden en worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode.

bottom of page